Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Spoločnosť je možné zrušiť bez likvidácie v prípade, že spoločnosť nemá žiadny majetok, pohľadávky a záväzky. Na zrušenie spoločnosti bez likvidácie je potrebné rozhodnutie súdu, na základe ktorého sa vykoná výmaz danej spoločnosti z obchodného registra. Ďalším možným spôsobom, ktorým je možné uskutočniť zrušenie spoločnosti, je prevod imania z jednej spoločnosti na druhú, ktorá sa považuje za nástupnícku spoločnosť.

bez pohľadávok a záväzkov

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie prebieha zlúčením, splynutím alebo rozdelením spoločnosti. Je to administratívny postup, ktorý prebieha pod vedením špecializovaných odborníkov, ktorí zabezpečujú správnosť procesu ako z právneho, tak aj z účtovného hľadiska. Pred samotným zrušením spoločnosti, dochádza k jej vyrovnaniu všetkých nezrovnalostí a dlhov. Zrušenie spoločnosti sa v tomto prípade označuje ako dobrovoľné. Po uskutočnení daného zrušenia spoločnosti, podnikateľská činnosť spoločnosti naďalej prebieha a je vykonávaná právnym zástupcom.

Zlúčenie spoločností

Pri tomto procese dochádza k prevodu imania zo zanikajúcej spoločnosti na už existujúcu nástupnícku spoločnosť, ktorá sa stáva právnym nástupcom. Celý proces je možné uskutočniť v priebehu jedného týždňa, čo je výhodou v porovnaní s ostatnými formami zrušenia spoločnosti. V tomto prípade je potrebné uzavrieť účtovné knihy zanikajúcej spoločnosti a podať daňové priznanie.

ako zrušiť spoločnosť

Splynutie spoločností

Pri tomto postupe dochádza k zrušeniu spoločnosti a k prechodu imania na novozaloženú spoločnosť, ktorá sa v tomto prípade stáva právnym nástupcom a to po uskutočnení zápisu do obchodného registra.

Rozdelenie spoločností

Pri rozdelení spoločností dochádza k zániku spoločnosti a k prechodu imania na aspoň dve už existujúce alebo novozaložené spoločnosti, ktoré sa stávajú zápisom do obchodného registra právnymi nástupcami.

V podstate ide o pomerne zložitý a odborný proces, ktorý si vyžaduje potrebné zameranie a znalosť danej oblasti a problematiky, aby došlo k požadovanému úkonu na základe prislúchajúcich predpisov.

Nezařazené