Východiská úlohy

Diplomová práca musí mať na konci odborného textu priložené riadne očíslované prílohy. Hlavná časť spravidla obsahuje teoretickú časť členenú do rôzneho počtu kapitol s celkovým podielom na objeme celkového zadaní sa odlišuje od typu odborného vyhotovenia. V úvode odborného textu je dôležité stanoviť tzv. Východiská úlohy, ktoré môžu zahŕňať ciele, stanoviská a predpoklady rozsahu stanového problému, je vhodné vymedziť aj súčasný stav sledovaného javu, stručne určiť postupované riešení a naznačiť možné použitie predpokladaných výsledkov odborného zadania.

Zadanie vedeckých diel

Okruhy zadanie vypisujú akademickí obstarávatelia, avšak zadanie ako také už je spoločným výsledkom diskusie a možných predložených návrhov riešení študenta a školiteľa, respektíve vedúceho zadanie téme. Študent si potom zadanie spravidla vyzdvihuje na študijných oddeleniach daných inštitúcií a do odborných textov vkladá obojstrannú kópiu, v súčasnosti na niektorých inštitúciách k dispozícii aj v elektronickom vyhotovení. Je nutné, aby "pisateľ" teda študent dbal na kompletnosť akú má diplomová práca a zaistil všetky potrebné relevantné podpisy.

Nezařazené