Ekonomika a aké druhy rozlišujeme

Ekonomika a aké druhy rozlišujeme 

Čo to vlastne je pojem ekonomika? Tak ekonomika je súhrn všetkých ekonomických činnosti štátu alebo krajiny, tak tiež súhrn odvetví a druhov výroby národného hospodárstva.  Tiež sa zaoberá častou spoločenského života, pri čom sa zameriava na materiálne udržiavanie a zabezpečovanie ľudského života. Ide v podstate o oblasť spoločenskej činnosti, vďaka ktorej sa vyrábajú, rozdeľujú a spotrebúvajú statky. 

cryptocurrency-6601591_640

Pri ekonomike rozlišujeme : 

    1.) zdieľaná ekonomika – to znamená že v nej tovary a služby neposkytujú podnikatelia ale bežný ľudia (internetové stránky) – v podstate to znamená kde sú ľudia zaregistrovaný a poskytujú svoje domy na prenájom, služby ako oprava auta a podobne. Výhodou je že tým pádom ľudia šetria a poskytovatelia si aj niečo zarobia . 

    2.) znalostná ekonomika – predstavuje označenie pre súčasné ekonomické systémy vyspelých štátov, ktoré sa zaoberajú službami ako sú technická podpora, výskum a pod. . Menej už vyspelé krajiny sa zaoberajú poľnohospodárstvom a výrobou . 

    3.) svetová ekonomika – znamená súhrn národných ekonomík a v podstate sa rozlišuje na vyspelé menej rozvinuté a rozvojové . 

economy-3213967_640

Tiež rieši ekonomika tri základné otázky a na základe nich rozlišujem typy ekonomík : 

  • Zvyková ekonomika 

  • Príkazová ekonomika 

  • Trhová ekonomika  

Medzi základné otázky patria : Čo vyrábať?  Ako vyrábať? A pre koho vyrábať? 

Niekedy sa stáva že si ľudia mýlia pojem ekonomika a ekonómia . V čom je teda rozdiel? To je dobrá otázka ekonómia je národno-hospodárska náuka alebo aj národné hospodárstvo a je to v podstate ekonomická veda. Kde táto ekonómia skúma všeobecné súvislosti ekonomického života spoločnosti. Zaoberá sa sledovaním výrobných faktorov a prerozdeľovaním ekonomických statkov medzi ekonomické subjekty. 

Tak v krátkosti rozdiel medzi týmito dvoma je v tom že ekonómia je vedná disciplína a  skúma ekonomiku a ekonomika je časť spol. života ktorá sa zaoberá ekonomickou činnosťou spojenou s uspokojením potrieb spoločnosti.